§ 1
Wstęp

Niniejszy regulamin dotyczy zakupów i zamówień na stronie sklepu internetowego Żastinka.pl i na stronie https://www.facebook.com/rzastinka prowadzonej przez Firmę Żastinka Justyna Stanek z siedzibą w Żarach 68-200 przy ul. Ratuszowej 2/17, NIP9281842527 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców –Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG) prowadzonej przez Ministra Właściwego ds. Gospodarki, a w szczególności określa zasady składania zamówień oraz dokonywania zakupów w postaci umów sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, a także korzystania przez klientów ze wszystkich usług sklepu internetowego.

§ 2
Definicje

W regulaminie użyte zostały następujące pojęcia, które oznaczają:

  1. Sprzedający/Właściciel/Administrator- to Firma Żastinka Justyna Stanek z siedzibą w Żarach 68-200, ul. Ratuszowa 2/17
  2. Klient- jest osobą fizyczną, prawną bądź jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, dokonującą zakupu bądź zamówienia towaru w ramach funkcjonowania sklepu
  3. Produkty/towar –produkty sprzedawane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Serwisu, wszystkie produkty dostępne, prezentowane w sklepie internetowym i na stronie https://www.facebook.com/rzastinka
  4. Regulamin-niniejszy regulamin określający zasady zamówień i zakupu towarów Firmy Żastinka
  5. Sklep internetowy- serwis internetowy umożliwiający zakup i zamówienie towaru poprzez stronę Żastinka.pl, za pomocą którego klient składa zamówienie i zakupuje towar
  6. Strony-Sprzedawca i Klient
  7. Umowa sprzedaży- to umowa sprzedaży towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego zawierana pomiędzy Sprzedawcą Firmą Żastinka, a Klientem, zawierana na odległość za pośrednictwem serwisu internetowego
  8. Zamówienie- oświadczenie woli klienta zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży, a także złożona przez niego oferta zakupu produktów prezentowanych w ramach serwisu
  9. Użytkownik- jest osobą fizyczną, prawną bądź jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która odwiedza sklep bądź stronę https://www.facebook.com/rzastinka dokonuje zamówienia, zakupu, bądź kontaktuje się ze Sprzedającym

§ 3
Postanowienia ogólne

  1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego Żastinka.pl oraz strony https://www.facebook.com/rzastinka, określa warunki sprzedaży biżuterii i innych produktów i jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Stanowi także wzorzec umowny w zakresie usług sprzedaży konsumenckiej dokonywanej za pośrednictwem serwisu
  2. Niniejszy regulamin określa w szczególności zasady:
   • Rejestracji oraz korzystania z konta w ramach prowadzonego sklepu internetowego Żastinka.pl
   • Składania drogą elektroniczną zamówień w ramach sklepu internetowego wraz z określeniem szczegółowych warunków ich realizacji
  3. Informacje o towarach podane są na stronie internetowej sklepu oraz na stronie https://www.facebook.com/rzastinka. Dotyczą one w szczególności danych technicznych produktów, ich opis, parametry i ceny jednocześnie stanowiąc zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego
  4. Informacja dotycząca ceny podana na stronie internetowej sklepu ma charakter wiążący od momentu złożenia zamówienia do jego ostatecznej realizacji

§ 4
Zasady korzystania ze sklepu internetowego

  1. Rejestracja w ramach Sklepu internetowego jest opcjonalna. Klient może złożyć zamówienie bez dokonania rejestracji w Sklepie, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji.
  2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu
  3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
  4. Firma Żastinka może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
   – podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich, – dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
   – dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Firmę Żastinka za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z serwisu internetowego lub godzące w dobre imię Firmy Żastinka
  5. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
   – korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
   – niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

– korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

– niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
– korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Firmy Żastinka
– korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

§ 5
Procedura zawarcia umowy sprzedaży

  1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową zastinka.pl i dokonać wyboru towaru jednocześnie podejmując kolejne czynności  w oparciu o wyświetlane Klientowi informacje oraz komunikaty dostępne na stronie.
  2. Dokonanie wyboru przez Klienta zamawianych towarów następuje poprzez dodanie ich do koszyka.
  3. Podczas składania Zamówienia – aż do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia – Klient ma możliwość zmian i modyfikacji wprowadzonych danych czy wybranego towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
  4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać m. in. opis wybranych towarów lub usług, łącznej ceny oraz wszystkich innych kosztów.
  5. Do realizacji Zamówienia niezbędne  jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia.
  6. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu stanowią ofertę, w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Firmą Żastinka Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu Zamówienia Klienta do systemu informatycznego Sklepu Internetowego, pod warunkiem zgodności Zamówienia z Regulaminem. Po zawarciu umowy, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
  7. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
  8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu zastinka.pl. oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
  9. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia oraz Ogólnych Warunków (regulamin sprzedaży) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wcześniejsze zamówienia Klient może zobaczyć w ramach konta, po zalogowaniu.

§ 6
Dostawa towaru

 1. Dostawa towarów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. Brak zapłaty ceny Produktu oraz kosztów dostawy przez Klienta w terminie 2 dni od złożenia Zamówienia jest uważany za odstąpienie przez niego od Umowy i powoduje automatycznie jego anulowanie.
 2. Dostawa zamówionych Towarów realizowana jest za pośrednictwem Poczty Polskiej i Paczkomatów Inpost. Koszty dostawy dostępne są na stronie: Żastinka.pl. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
 3. Wysyłka towaru następuje zazwyczaj następnego dnia roboczego od zaksięgowania środków na rachunku bankowym Firmy Żastinka lub najpóźniej w ciągu 3 dni od daty zaksięgowania środków na rachunku bankowym.
 4. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia Klientowi towaru wolnego od wad, a Klient zobowiązuje się do odebrania wysłanego towaru.
 5. Wraz z towarem Klient otrzymuje stosowny dokument stanowiący dowód zakupu towaru.

§ 7

Reklamacje i zwroty

 1. Klient, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta – tekst jednolity z dnia 23 stycznia 2019, Dz.U. z 2019 r. poz. 134, z późniejszymi zmianami):
  a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; Oznacza to, że nie istnieje obowiązek przyjęcia zwrotu towaru wykonanego na zamówienie Konsumenta lub na życzenie Konsumenta zmodyfikowanego, w tym produktu spersonalizowanego grawerunkiem
 3.  Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie obejmuje zamówień indywidualnych związanych np. z modyfikacją produktów dostępnych w sklepie według woli, prośby klienta.
 4. W celu odstąpienia od umowy Klient jest zobowiązany do  poinformowania Sprzedawcy o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze oświadczenia woli, które należy złożyć w formie elektronicznej na adres sklep@zastinka.pl
 5. W celu skutecznego odstąpienia od umowy Klient ma obowiązek zwrócić produkt wraz z paragonem i opakowaniem w stanie nienaruszonym, bez śladów użytkowania, Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu niezbędne jest odesłanie produktu przed jego upływem na adres uzgodniony ze Sprzedającym.
 6. Klient ponosi wszystkie koszty związane z odstąpieniem od umowy łącznie z kosztami zwrotu rzeczy do Sprzedawcy (zwroty towarów wysyłane na koszt Sprzedawcy, do paczkomatu lub za pobraniem nie będą przyjmowane przez Sprzedawcę)
 7. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Klientowi cenę zakupionego towaru (wraz z kosztami dostawy jeśli wybrany został najtańszy sposób dostawy) , niezwłocznie lecz nie później niż w ciągu 14 dni od daty, w którym otrzymał on od klienta oświadczenie o odstąpieniu od umowy wraz z towarem. Zwrot płatności ceny towaru zostanie dokonany przez Sprzedawcę przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji.
 8. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 9. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta za niezgodność z umową zakupionego przez niego towaru.
 10. W przypadku stwierdzenia przez Klienta iż produkt ma wadę, klient zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Sprzedawcy.
 11. Reklamacja powinna zawierać dane Klienta, numer zamówienia, opis wady towaru, datę jej powstania oraz żądanie Klienta. Klient może skorzystać z gotowego formularza reklamacyjnego dostępnego na stronie Sprzedawcy.
 12. Reklamacji nie podlega biżuteria użytkowana i przechowywana w niewłaściwy sposób. Uszkodzenia mechaniczne biżuterii nie podlegają reklamacji. Reklamacji nie podlega również biżuteria, która się odbarwi lub ulegnie naturalnemu starciu z biegiem czasu, bądź wskutek niewłaściwego użytkowania lub w wyniku chemicznych reakcji z czynnikami zewnętrznymi.
 13. Do reklamowanego towaru Klient powinien dołączyć dowód zakupu bądź jego kopię.
 14. Klient zobowiązany jest do odesłania reklamowanego towaru na własny koszt (jeśli Klient wyśle towar na koszt Sprzedawcy lub za pobraniem, Sprzedawca nie odbierze takiej przesyłki).
 15. Reklamację należy złożyć  w formie elektronicznej sklep@zastinka.pl. Reklamowany towar należy odesłać na koszt Klienta na adres uzgodniony ze Sprzedawcą.
 16. Sprzedawca rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru od Klienta.

§ 8

Ceny i metody płatności

 1. Ceny towarów podane są w polskich złotych i zawierają wszystkie składniki (brutto).
 2. W sklepie internetowym zastinka.pl dostępne są metody płatności j/n:
  • Płatności internetowe obsługiwane za pośrednictwem serwisu Przelewy24 dostępnego na stronie przelewy24.pl-PayPro SA z siedzibą w Poznaniu 60-198, przy ul. Pastelowej 8, numer NIP 779-236-98-87, REGON 301345068.
  • Przelew zwykły na rachunek bankowy Sprzedającego podany podczas składania zamówienia.
 3. Realizacja złożonego zamówienia następuje po zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym Sprzedającego zazwyczaj w następnym dniu roboczym od ich zaksięgowania lub najpóźniej do 3 dni od ich zaksięgowania na rachunku Sprzedającego.

§ 9

Ochrona praw autorskich

 1. Wszystkie zdjęcia towarów i wszelkiego rodzaju grafik, logo itp. zamieszczone na stronie sklepu internetowego https://zastinka.pl/sklep oraz na stronie https://www.facebook.com/rzastinka/ są własnością Sprzedawcy lub zostały użyte przez niego za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie.
 2. Zabronione jest kopiowanie zdjęć i innych materiałów graficznych zamieszczonych na stronie sklepu internetowego https://zastinka.pl/sklep oraz na stronie https://www.facebook.com/rzastinka.

Shopping cart

close