Zgodnie z art .6 RODO zbieramy Państwa dane dla potrzeb realizacji zamówienia Art 6. ustęp 1b RODO brzmi : „Przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy (…) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy”. Dane niezbędne do realizacji zamówienia to:

  • imię i nazwisko,
  • adres zamieszkania i adres do wysyłki,
  • numer telefonu
  • adres email.

Są one wykorzystywane w celu kontaktu z klientem w trakcie realizacji zamówienia oraz wysyłki za pośrednictwem Poczty Polskiej. Państwa dane nie są wykorzystywane w celach marketingowych. Przechowywane są do czasu finalnego zakończenia zamówienia. Podanie danych osobowych jest ustawowym warunkiem złożenia zamówienia i jest dobrowolne. Niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora skutkuje niewykonaniem zamówienia. Zgodnie z RODO mają Państwo prawo do: 1. uzyskania informacji w jakim celu prosimy o dane i jaki okres czasu będziemy je przechowywać,2. żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych; Osoba, której dane dotyczą może żądać, byśmy usunęli jej dane, gdy:

  • dane nie są już niezbędne, by zrealizować cel, dla którego je zebraliśmy,
  • dane nie były przetwarzane zgodnie z RODO lub innymi przepisami prawa

Osoba, która chce, aby usunąć jej dane, może dokonać tego poprzez wysłanie wiadomości, w którym określi swoje żądania. Uwzględnimy je, gdy w naszej ocenie nie będziemy mieć prawnie uzasadnionych podstaw, by kontynuować przetwarzanie. Dostęp do tych dany ma administracja strony ArtModo. Jeśli klient podejrzewa, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z RODO, może wnieść skargę do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych w sposób wskazany na stronie internetowej organu nadzorczego pod adresem www.giodo.gov.pl. Regulacja Prawna – Tekst RODO: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679